Volitve KKŠ

Razpis za volitve predsednika Kluba koroških študentov

 

Izvršni odbor Kluba koroških študentov je dne, 3. 12. 2018, v skladu s volilnim pravilnikom Kluba koroških študentov, razpisal volitve za predsednika Kluba koroških študentov. Volitve bodo potekale v soboto, 22. decembra 2018, ob 16.00 uri v prostorih KMKC Kompleks, Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem.

Pravico voliti in biti voljen za predsednika ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto in je hkrati član študentskega kluba, ki ima status Študentske organizacije lokalne skupnosti. Kandidat za predsednika KKŠ ne sme biti član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka.

Volivec svojo volilno pravico uresničuje v tistem ŠOLS, ki deluje v upravni enoti, na področju katere ima študent stalno bivališče ter katerega član je. Volivec mora svojo istovetnost dokazati z osebnim dokumentom in indeksom/potrdilom o šolanju/študentsko izkaznico/člansko izkaznico ŠOLS.

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, in lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v mapi: Dokumenti.

Kandidat ali kandidatka vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež kluba (Klub koroških  študentov,Čečovje 5, 2390, Ravne na Koroškem) najkasneje 9 dni pred dnem volitev priporočeno po pošti in s pripisom »ZA VOLILNO KOMISIJO – NE ODPIRAJ!«.

 

Prenos datoteke: Volitve KKŠ