Razpis za volitve svetnika Sveta Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS Kluba koroških študentov

Izvršni odbor Kluba koroških študentov je dne, 31. 8. 2018, v skladu s 6. členom
 Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in 6. členom Volilnega pravilnika za
volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS razpisal volitve za svetnika Kluba koroških študentov
v Svetu ŠOLS – študentske organizacije lokalnih skupnosti in svetnika Kluba koroških
študentov v Svetu Zveze ŠKIS. Volitve bodo potekale v soboto, 6. oktobra 2018, ob
15.00 uri v prostorih KMKC Kompleks, Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem.

Pravico voliti in biti voljen za svetnika ŠOLS ima vsak študent s slovenskim
državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto in
je hkrati član študentskega kluba, ki ima status Študentske organizacije lokalne
skupnosti. Kandidat za svetnika Sveta ŠOLS ne sme biti član izvršilnega organa politične
stranke ali njenega podmladka.

http://klub-kks.si/stara-stran/

Volivec svojo volilno pravico uresničuje v tistem ŠOLS, ki deluje v upravni enoti, na
področju katere ima študent stalno bivališče ter katerega član je. Volivec mora svojo
istovetnost dokazati z osebnim dokumentom in indeksom/potrdilom o šolanju/študentsko
izkaznico/člansko izkaznico ŠOLS.

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega
bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem
študijskem letu, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član
izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, in lastnoročni podpis
kandidata.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v priponki pod
imenom Kandidatura_obrazec_Zveza_SKIS_2015.pdf oz.
Kandidatura_obrazec_svetnik_SOLS.pdf.

Kandidat ali kandidatka vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež kluba (Klub
koroških študentov,Čečovje 5, 2390, Ravne na Koroškem) najkasneje 14 dni pred dnem
volitev priporočeno po pošti in s pripisom »ZA VOLILNO KOMISIJO – NE
ODPIRAJ!«.